Name Research Interests Email
Junli Li Quantum information theory lijunli@ucas.ac.cn
Aidong Peng Nanoscience and nanotechnology paidong@ucas.ac.cn
Jijun Huang Biocompatible, self-healing, inorganic-organic biocomposites for bone tissue engineering jjh@ucas.ac.cn
Jing Zhang Molecular based materials and Bioinspired design of metal-Organic frameworks zhangj271@ucas.ac.cn
Guoyan Dong Photonic Crystal and Nano-optics ygdong@gucas.ac.cn
Xiaoyi Li Simulations of Nanomaterials lixy@gucas.ac.cn
Yishi Shi Opto-electronic Information System and Applications shiyishi@gucas.ac.cn
Qingbo Yan Computational Materials Physics yan@gucas.ac.cn
Jen-Tsai Liu Biomaterials, biosensors, bio-recognition, surface modification jtliu@gucas.ac.cn